En trygg idrottsförening

Tillsammans med Rädda Barnen och deras metodstöd High Five skapar vi förutsättningar för en idrott fri från kränkning, diskriminering och övergrepp.

Idrott handlar om glädje och gemenskap. Både barn, ungdomar och föräldrar ska kunna lita på vår förening och veta att idrotten är trygg att delta i. Ingen ska känna sig mobbad eller utanför. I vår förening har vi tagit fram en handlingsplan mot kränkningar, diskriminering och våld. Det arbetet som vi gör genomförs i samarbete med RF och SISU samt Rädda Barnen och deras metodstöd High Five.

I handlingsplanen står vilka rutiner vi har för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar. Till exempel jobbar vi med åtgärdstrappor som handlar om hur vi i föreningen ska hantera och agera om en ledare, föräldrar eller barn har ett beteende som bidrar till mobbning, kränkningar eller diskriminering. Vi tar också fram rutiner för hur vi som förening agerar om vi känner oro och misstänker att något barn vi möter far illa.

Under året kommer vi att på olika sätt informera om vårt arbete till både föräldrar, ledare, barn och ungdomar. Det här berör oss alla! Som grund för det här arbetet ligger FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och ”idrotten vill” (idrottsrörelsens idéprogram).

Barnkonventionen är nu lag och det här arbetet är ett steg för att vi ska vara förberedda och skapa en tryggare idrott för alla!

Rädda Barnens arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om mobbning och diskriminering inom idrottsrörelsen. Målet är att alla barn och unga som idrottar ska kunna göra det i en förening där de känner sig välkomna och trygga. Under åren har verksamheten utvecklats till att bestå av de tre kompletterande områden:

  • High Five – Fem steg till handlingsplan
    Metoden bygger på att en representativ grupp från idrottsföreningen bestående av föräldrar, ungdomar, ledare med flera träffas för att i fem steg skapa en handlingsplan för att skapa en förening fri från mobbning och diskriminering.
  • High Five – Idrott för alla
    Det här är utbildningsinsatser och föreläsningar som genomförs efter behov i olika utföranden och omfattningar. Alla utbildningsinsatser ska dock vara kopplade till och stödja ”fem steg till en handlingsplan”.

Läs mer på raddabarnen.se