Påminnelse – Kallelse till årsmöte 2021

Medlemmar i Sirius Bandy kallas till årsmöte onsdag den 16 juni kl 18:30. På grund av rådande pandemi genomförs årsmötet digitalt.

Datum: 16 juni
Tid: 18:30
Plats: Digitalt  >>Delta i ett möte på Google Meet genom att klicka på den här länken

Eller öppna Meet och ange den här koden: ykp-goag-hfh

 

Handlingar finns tillgängliga på Sirius Bandys kansli en vecka före årsmötet samt digitalt nedanför;

>>Se årsredovisning 2020-2021

>>Se verksamhetsberättelse 2020-2021

>>Se Valberedningens förslag

Föredragningslista vid Sirius Bandys årsmöte 2021 den 16 juni, kl 18:30.

1. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet

2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna

3. Fastställande av dagordning för årsmötet

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet (OBS; ledamot av styrelsen för IKS-SK får aldrig vara mötesordförande).

5. Val av två personer som

a.vid begärda omröstningar är rösträknare

b.jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.

7. Behandling av revisorernas berättelse

8. Fastställande av balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret.

10. Fastställande av arvoden.

11. Fastställande av medlemsavgifter enligt IKS årsmöte

12. Val av styrelseledamöter:

(se § 25 Styrelsens sammansättning)

a. Ordförande för IKS-SK för en period av ett år.

b. Halva antalet övriga ledamöter för en period av två år (så att hälften vid varje enskilt tillfälle har ett år kvar på sitt mandat).

c. Val av styrelse i eventuell sektion på ett år

d. Val av specialklubbs ledamot till IKS styrelse på 1 år

e. Val av specialklubbs ombud inkl. suppleant att representera och föra IKS-SKs talan vid IKS årsmöte.

13. Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd för en period av ett år, samt två personliga suppleanter för dessa med samma behörighet.

(OBS: I val av revisorer får ledamöter i styrelsen ej deltaga)

14. Val av tre ledamöter i valberedningen för en period av ett år varav en skall vara sammankallande.

(OBS: Valberedningens tredje ledamot, tillika valberedningens sammankallande utses av IKS styrelse.)

15. Behandling av ärenden som styrelsen beslutat hänskjuta till årsmötet.

16. Behandling av de motioner som inkommit från medlemmar.

17. Utdelning av utmärkelser, stipendier och/eller avtackningar.

18. Övriga frågor

19. Avslutning

Stadgar för IK Sirius Bandyklubb rev dec 2018