Krishanteringsplan
En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna typ av händelser hanteras med omsorg och kunnande. Hur du själv skulle vilja bli bemött i en krissituation är ofta en god vägledning för ditt handlande när det händer något dramatiskt på arbetsplatsen.

 

Olycka/dödsfall

1.  Hjälp först den/de drabbade.
En person ansvarar för arbetsfördelning och utser: En eller två personer som tar hand om den skadade (välj dem med mest vårdkunskap) Lämna inte den skadade ensam! Hjälp kan vara att ge lugn, fysisk kontakt, en varm filt, ett glas vatten eller liknande.

 

2.  Larma hjälp i form av ambulans och polis. När du ringer, tänk på att informera om följande:

 • Ditt namn
 • Varifrån du ringer, kunna beskriva färdväg för utryckningsfordon
 • Typ av olycka
 • Antal skadade personer
 • Typ av skada eller besvär

 

3. Spärra av Det är viktigt att avspärrning sker så snabbt som möjligt. Detta för att skapa lugn och ro kring olycksplatsen både för den drabbade och för dem som hjälper till. Underlätta polisens arbete genom att inte ändra något på platsen. Avspärrningen skall också göras så att det är enkelt för räddningstjänsten att komma fram till olycksplatsen. Se till att någon möter och visar väg för räddningspersonalen.

 

4. Vittnen. Be alla vittnen till händelsen att stanna kvar tills polisen har anlänt.

 

5. Kontakta föreningens beredskapsgrupp.
Ring någon i beredskapsgruppen (se nedan). Beredskapsgruppen sköter därefter punkterna 7 samt 8 och eventuellt 6.

 

6. Kontakta berörda. Anhöriga till den/de drabbade kontaktas av utsedd person. Är olyckan allvarlig bör någon ansvarig från föreningen ta personlig kontakt och eventuellt följa med den anhöriga till sjukhuset, se även under dödsfall.OBS!! Om det inträffar dödsfall är det viktigt att man gör saker i rätt ordning och på rätt sätt. Vid dödsfall är detta en uppgift för polis eller sjukhus. Avtala med polisen hur ni tänker gå tillväga om någon representant från föreningen, helst så nära den avlidne som möjligt, ska närvara tillsammans med polis. Vid dödsfall utomlands ska UD kontaktas; ta även hjälp av svenska ambassaden om sådan finns i landet.

 

7. Informera internt. Viktigast med all information är att den behandlas lika. Samma information skall ges oavsett vem som ger den eller till vem. Allt annat förorsakar endast förvirring. Det är därför som det är av största vikt att all information ges av en person, eller att de som ger den har pratat sig samman innan informationen ges ut. Beroende på karaktär så kan informationen delas upp i tre separata delar. Först informeras de övriga i gruppen om vad som hänt. Sedan informeras de närmaste (beredskapsgruppen) samt personal och styrelse.

 

8. Informera media På samma sätt som vid intern information gäller här att all information ges på ett likformigt sätt. En person ska utses till att sköta all extern information och att alla hänvisar till denna person.

 

Beredskapsgrupp:

 • Styrelse
 • Personal

 

Insatser efter olycka eller dödsfall

 • Skicka inte hem deltagarna! Samla istället gruppen på en plats där ni får vara ifred och informera om vad som har hänt.
 • Ge god tid för frågor och samtal. Ge alla som vill en möjlighet att komma till tals. Förvänta dig inte att alla ska reagera på samma sätt.
 • Förbered deltagarna på att det är vanligt och normalt med reaktioner efteråt. Uppmana dem att tala om händelsen med anhöriga.
 • Minnesstunden bör äga rum dagen efter dödsfallet.
 • Diskutera behovet av präst eller annan andlig ledare.
 • Låt sådant som påminner om den som har avlidit vara orört för en tid framåt. Stoppa inte undan föremål i tron att de ökar sorgearbetet
 • Ritualer är viktiga i sorgearbetet.
 • Stöd stödjarna
 • Ordna dryck och förtäring.
 • Ställ in träning men samlas istället för att bearbeta händelsen.
 • Följ de drabbade hem, låt inte drabbade köra bil.

 

Förhållningssätt

 • Lämna inte den drabbade ensam under den akuta krisen
 • Var nära och närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga visa er egen sorg och bestörtning.
 • Lyssna aktivt, lyssna, ta in och bekräfta känslan. Var delaktig.
 • Var beredd på starka känslor och även anklagelser.
 • Sök kroppskontakt. När man inget kan säga räcker det långt med att hålla en hand eller kramas.
 • Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en bearbetning som senare kan hjälpa en person vidare.
 • Svik inte. Se till att ni finns kvar. Lämna ert telefonnummer och visa att ni när som helst är beredda att fortsätta samtalet.
 • Återkom. Ta själv ansvaret för att höra efter hur de drabbade mår. Träffa de drabbade.
 • Ge det tid. När den sörjande för elfte gången berättar samma sak är han/hon inte är det naturligt. En del av bearbetningen består av att ”älta” det som har skett.
 • Försök inte vara psykolog, kurator eller präst. Det som behövs är i första hand medmänsklighet och omsorg.
 • Försök skaffa eget stöd så att hjälpen inte blir för betungande för dig själv.